PROPOZICE rybářských závodů v lovu sumců 2018 na revíru místního významu č. 411 145

Na základě souhlasu MZe budou uspořádány tříetapové rybářské závody na obou částech revíru místního významu – na Starém Labi i na sousední pískovně Ovčáry za těchto podmínek:

 • Pořadatelem rybářských závodů je MO ČRS v Kostelci nad Labem
 • Cílem závodů je v první řadě upřesnit dosud jen rámcové informace o četnosti výskytu a velikostní struktuře populace sumce velkého (Silurus glanis) v RMV
 • Termíny konání jsou 29.června – 1. července, 27. – 29. července a 24. – 26. srpna 2018
 • Účast na závodech je povolena pouze držitelům platné povolenky na RMV 411 145
 • Závody budou zahajovány vždy v pátek v 18 hodin, ukončeny vždy v neděli ve 12 hodin, doba non stop rybolovu tak bude vždy 42 hodin
 • Lovit mimo stanovenou denní dobu (0 až 04 hod.) budou moci pouze registrovaní účastníci závodu, pro ostatní lovící výjimka platit nebude
 • Registrace bude zahájena 60 minut před začátkem závodů a ukončena tři hodiny před jejich ukončením. Z toho plyne, že povinností závodníka není absolvovat ani všechny tři etapy, ani vždy maximum celých 42 hodin lovu
 • Ochrana rybářského revíru bude zajištěna pořadateli z řad členů Rybářské stráže

Pro závodníky platí následující propozice:

 • S výjimkou denní doby lovu platí v plném rozsahu platný rybářský řád, jakož i navazující legislativa (třeba co se týče chování lovících při lovu a pobytu na lovebním místě, tj. osvětlení místa lovu, zákaz zakládání otevřených ohňů, udržování pořádku, poškozování zeleně apod.)
 • Zavážení nástrah se povoluje
 • Na Ovčárech je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti v případě provozu vodního lyžování, kdy je ze strany lovících nezbytné nezavážet nástrahu za hranici vytyčenou bójemi
 • Závodníkům vydá ředitel závodů, kterým je hospodář Václav Růžička, průkaz závodníka
 • Ředitel po dobu konání řídí rybářskou stráž a další pořadatele/rozhodčí
 • V případě úlovku sumce do průkazu závodníka zapíše rozhodčí délku ryby. V případě, že úlovek splňuje požadavek minimální zákonné délky, má lovící možnost si úlovek ponechat, ale za splnění dalších ustanovení rybářského řádu (tj. zapsat rybu do úlovkového lístku a v případě, že první ponechaná ryba váží více, než 7 kg, může tu další sice zapsat do průkazu závodníka, ale již je povinen ji poté šetrně vrátit vodě)
 • Kritériem pro celkové umístění v závodech je délka všech ulovených sumců, resp. celkový počet centimetrů úlovku sumce za všechny dny, ve kterých jsou závody vyhlášeny. Vítězem se stává ten, kdo bude mít v průkazu závodníka (vzor v příloze) zapsány údaje o nejvyšším celkovém úlovku
 • Průkaz závodníka vydaný v prvním kole (červnových) závodů platí i pro obě další kola
 • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti napomenout závodníka kvůli porušování propozic, při opakování přestupku jej ze závodů vyloučit. Závažný přestupek by se řešil standardně kárnou komisí
 • Pro všechny další okolnosti, jako jsou třeba umístění vozidel na vybudovaných plochách k parkování, platí stejná pravidla, jako by se závody nekonaly a kterými se držitelé povolenek řídí dlouhodobě
 • Námitky a případné protesty rozhoduje ředitel závodů
 • Celkové výsledky budou veřejně oznámeny neprodleně po skončení závodů 26. srpna u boudy a závody budou celkově vyhodnoceny na výroční členské schůzi.

Případné dotazy u ředitele závodů Václava Růžičky na tel. 602 148 898

Starší článek