MO ČRS KOSTELEC NAD LABEM

Jeden nevydařený den u vody znamená více, než jeden úspěšný den na pracovišti.

Hlavním posláním organizace do budoucna je vykonávat rybářské právo na svěřených revírech ve smyslu zákona o rybářství, chovat, chránit a lovit ryby, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, zejména mezi mládeží.

Rybářské závody v lovu sumců 2024

Český rybářský svaz
MO Kostelec nad Labem
T. G. Masaryka 176
277 13  Kostelec nad Labem

P R O P O Z I C E
rybářských závodů v lovu sumců 2024
na revíru místního významu č. 411 145

Na základě souhlasu MZe budou uspořádány tříetapové rybářské závody na obou částech revíru místního významu – na Starém Labi i na sousední pískovně Ovčáry za těchto podmínek:

 • Pořadatelem rybářských závodů je MO ČRS v Kostelci nad Labem
 • Cílem závodů je v první řadě upřesnit dosud jen rámcové informace o četnosti výskytu a velikostní struktuře populace sumce velkého (Silurus glanis) v RMV
 • Termíny konání jsou: 5. července – 7.července,  2.srpna – 4. srpna, 6.září – 8.září 2024
 • Účast na závodech je povolena pouze držitelům platné povolenky na RMV 411 145
 • Závody budou zahajovány vždy v pátek v 18 hodin, ukončeny vždy v neděli ve 12 hodin, doba non stop rybolovu tak bude vždy 42 hodin
 • Lovit mimo stanovenou denní dobu (0 až 04 hod.) budou moci pouze registrovaní účastníci závodu, pro ostatní lovící výjimka platit nebude
 • Registrace bude zahájena 60 minut před začátkem závodů a ukončena tři hodiny před jejich ukončením v klubovně u Starého Labe. Z toho plyne, že povinností závodníka není absolvovat ani všechny tři etapy, ani vždy maximum celých 42 hodin lovu
 • Ochrana rybářského revíru bude zajištěna pořadateli z řad členů Rybářské stráže
 • Pro závodníky platí následující propozice:
  • S výjimkou denní doby lovu platí v plném rozsahu platný rybářský řád, jakož i navazující legislativa (třeba co se týče chování lovících při lovu a pobytu na lovebním místě, tj. osvětlení místa lovu, zákaz zakládání otevřených ohňů, udržování pořádku, poškozování zeleně apod.)Zavážení nástrah se povolujeZákaz používání karase stříbřitého jako nástražní ryby a to na všech rybářských revírech a vodních plochách v rámci Středočeského územního svazu a zákaz jeho vracení zpět do revíru nebo vodní plochy. Platnost od 1. 6. 2024.Na Ovčárech je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti v případě provozu vodního lyžování, kdy je ze strany lovících nezbytné nezavážet nástrahu za hranici vytyčenou bójemiZávodníkům vydá ředitel závodů, kterým je hospodář Václav Růžička, průkaz závodníkaŘeditel po dobu konání řídí rybářskou stráž a další pořadatele/rozhodčíV případě úlovku sumce do průkazu závodníka zapíše rozhodčí délku ryby. Když nebude rozhodčí poblíž  k prokázání ulovené ryby a její délky stačí
   fotodokumentace s prokazatelnou délkou (váhou) ryby, doplněné svědectvím
   kolegy . Takto bude předáno pro zápis rozhodčímu.  Pak může být ryba
   obratem vrácena vodě. V případě, že úlovek splňuje požadavek minimální zákonné délky, má lovící možnost si úlovek ponechat, ale za splnění dalších ustanovení rybářského řádu (tj. zapsat rybu do úlovkového lístku a v případě, že první ponechaná ryba váží více, než 7 kg, může tu další sice zapsat do průkazu závodníka, ale již je povinen ji poté šetrně vrátit vodě).  

   Kritériem pro celkové umístění v závodech je délka všech ulovených sumců, resp. celkový počet centimetrů úlovku sumce za všechny dny, ve kterých jsou závody vyhlášeny. Vítězem se stává ten, kdo bude mít v průkazu závodníka (vzor v příloze) zapsány údaje o nejvyšším celkovém úlovkuPrůkaz závodníka vydaný v prvním kole (červencových) závodů platí i pro obě další kola  
  • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti napomenout závodníka kvůli porušování propozic, při opakování přestupku jej ze závodů vyloučit. Závažný přestupek by se řešil standardně kárnou komisí
 • Pro všechny další okolnosti, jako jsou třeba umístění vozidel na vybudovaných plochách k parkování, platí stejná pravidla, jako by se závody nekonaly a kterými se držitelé povolenek řídí dlouhodobě
  • Námitky a případné protesty rozhoduje ředitel závodů
  • Celkové výsledky budou veřejně oznámeny neprodleně po skončení závodů 8. září u boudy  na Staráku a závody budou celkově vyhodnoceny na výroční členské schůzi.

Případné dotazy u ředitele závodů Václava Růžičky na tel.602 148 898

Český rybářský svazMO Kostelec nad LabemT. G. Masaryka 176277 13  Kostelec nad Labem P R O P O Z I C Erybářských závodů v lovu sumců 2024na revíru místního významu č. 411 145...
Srdečně Vás zveme na rybářské závody, které se konají v Kostelci nad Labem na rybnících Starého Labe. Připojte se k nám na den plný rybaření, přátelství a možnosti vyhrát atraktivní...
Vážení členové spolku, vážení rybáři, přátelé rybařiny, kamarádi, naše organizace je jedním z nejpočetnějších spolků sportovních rybářů v ČR. Kostelecká tradice sportovního rybaření je už více než stoletá. Výkon rybářského...